Svenskan Dr Ingrid le Roux var med och startade mentorsmamma-programmet vars huvudidé är att engagera kompetenta kvinnor i uppgiften att förbättra familjernas liv i sina egna samhällen och prioritera mammor och barn. På så sätt tar programmet moder- och barnhälsa, inklusive rehabilitering av undernärda barn, bortom kliniker och institutioner i samhället som gör det hembaserat.

HIV-prevention

Gravida kvinnor i Sydafrika möter de verkliga kombinerade hälsoriskerna av HIV/TB, alkoholmissbruk och dålig näring. Sydafrika har den högsta andelen personer som lever med HIV globalt, det högsta dokumenterade alkoholmissbruket och en hög andel barn med låg födelsevikt som resulterar i livslånga negativa hälsoeffekter.

HIV-prevention

Tillsammans med hälsodepartementet jobbar Philani Mentor Mother Programmet till att bekämpa dessa hälsoproblem, i syfte att motverka barns sjuklighet och dödlighet i landet. Med team i både Västra Kap och Östra Kap fokuserar programmet på att ge ett stödjande och informativt primärhälsovårdstänkande direkt till mammorna i hemmen. Mentormödrar guidar mammor genom rehabilitering av underviktiga barn, stödjer gravida mödrar för att förbättra födelsevården, minskar antalet barn födda med låg födelsevikt och hjälper till att förebygga HIV-överföring från moder till barn.

Philani Mentor Mother Model tar en helhetssyn i primärhälsovården med tron ​​att en frisk, välinformerad mamma bättre kan ta hand om och hålla en familj frisk.

Hitta lösningar

Mentormamma-programmet inspirerar från två internationella barnhälsomodeller – “Positiv avvikande modell” som implementerades i Vietnam av J. Sternin och “Sjuksköterskorsbesökprogrammet” från USA, som har dokumenterats och utvärderats i stor utsträckning av David Olds.

Hitta lösningar

Positiv avvikande modell fokuserar på att skapa oberoende och hitta lösningar inom samhällen. Det bygger på filosofin att även i mycket fattiga samhällen utvecklar vissa kvinnor hanteringsmekanismer som gör det möjligt för dem att fostra friska barn. Tanken att använda mentorer som redan finns inom samhället är därför grundläggande för modellen.När man väljer vem som ska få chansen att bli mentorer väljer Philani “positiva avvikare”. Det är kvinnor som på ett eller annat sätt har utvecklat handlingsfärdigheter som har gynnat sin egen och deras barns hälsa. Projektet rekryterar och utbildar dessa kvinnor i en rad färdigheter och stödjer dem att arbeta inom deras samhälle.Mentormammaprogrammet är nu verksamt i Västra Kapprovinsen och i Östra Kapens OR Tambo-distrikt. Under 2012 utvidgades programmet även till Swaziland och Etiopien.Planer finns att utveckla verksamheten till fler platser inom Sydafrika.

Man vill att mentormammorna ska hjälpa kvinnor att lära sig mer om familjehälsa, inklusive näring och rehabilitering av barn, bortom kliniker och institutioner och direkt i människornas hem.

Fem grundpelare

Programmet fem nyckelpelare är:

En noggrann rekryteringsprocess.

Anpassad utbildning.

Hembaserad och handlingsinriktad hälsoinsats.

Fältövervakning och support.

Övervakning och resultatåterkoppling.

En mentormammas uppgift är inte att ta på sig och lösa problemen hos familjen hon besöker, utan snarare att hjälpa familjen att hitta sina egna lösningar genom att dela sin kunskap och färdigheter.Tillsammans utgör mentormammorna ett exempel i samhället på att kvinnor förändrar. En mentormamma beskrev hur kvinnors situation förbättrats i Etiopien, även om det sker långsamt. Idag arbetar runt 300 mentormammor i Swaziland, Sydafrika och Etiopien med uppsökande mödra- och barnhälsovård bland gravida kvinnor och undernärda barn i åldrarna 0-5 år.Philani i Sydafrika har också 270 barn i egna förskoleklasser samt 200 barn i lekgrupper.