Arbete för solidaritet

Olof Palmes internationella center är arbetarrörelsens gemensamma organisation för opinionsbildning och internationellt utvecklingssamarbete kring internationell solidaritet.

Arbete för solidaritet

Det som skulle komma att bli Palmecentret bildades redan 1978 som Arbetarrörelsens internationella centrum. Det var KF, kooperativa förbundet, Socialdemokraterna och LO som stod för upprättandet. 1992 bildades dock Olof Palme International Center för att hedra minnet av den mördade svenske statsministern. Arbetarrörelsens internationella centrum, Arbetarrörelsens fredsforum, och I-fonden införlivades i den nybildade centret. Målet var och är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

Många organisationer och stor erfarenhet


i stort sett alla organisationer som kan kopplas mot arbetarrörelsen och solidaritet deltar i arbetet vid Palmecentret. Exempel på dessa organisationer är LO, ABF, Socialdemokraterna, Unga örnar och Hyresgästföreningen. Alla dessa organisationer tillsammans har en unik kompetens och praktisk erfarenhet av fattigdomsbekämpning och utveckling av demokratin. Denna kunskap har utvecklats under de senaste hundra åren i Sverige. Dessa erfarenheter ger centret goda och stora möjligheter att bidra till att fattiga människor kan hjälpas till att förändra sina livsvillkor. Genom arbetarrörelsens stora internationella nätverk kan man inleda samarbeten som delar centrets värderingar i hela världen.

Den internationella verksamheten idag


Tillsammans med sina partnerorganisationer och medlemsorganisationer drivs idag över 200 olika projekt, allt i demokratins, socialismens och solidaritetens anda. Arbetet i Asien sker mestadels genom att stärka rättigheterna för kvinnor, unga, arbetare och etniska minoriteter i Burma och på Filippinerna. På Balkan består det övergripande och viktigaste arbetet med att ge de fackliga organisationerna inflytande och att göra dem starkare. I mellanöstern och i Norra Afrika stödjer centret de organisationer som verkar i Palestina, Västsahara och Syrien. I Södra Afrika ligger fokus på att utveckla rättigheterna för kvinnor, arbetare och ungdomar. De Målgrupper som finns får sina medel för att kunna utkräva sina rättigheter, medlen består av kunskaper och andra verktyg.

Verksamheten i Sverige


Genom att skapa opinion och göra svenskarna medvetna om situationen i de olika länderna där man driver projekt bidrar Palmecentret till att öka kunskapen om omvärlden hos de svenska medborgarna. Detta når man även genom att skriva och publicera artiklar i såväl konventionell media som i social media såsom Facebook, Instagram och Twitter som har blivit viktiga informationskanaler, i synnerhet när man vill nå ut till den yngre generationen.

Stödet till Afrika och Västsahara


Inom ramen för det partiinriktade demokratistödet driver Socialdemokraterna, genom Palmecentret, olika former av hjälpprojekt i Palestina, Tunisien och Västsahara. Det är arbetet med att skapa goda förutsättningar och rättigheter för kvinnor som ligger i fokus. I Västsahara stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret aktivt Olof Palme skolan och arbetar för att kvinnornas ställning i frihetsarbetet skall förbättras. Olof Palmeskolan ligger i ett av Algeriets flyktingläger och i den utbildas unga kvinnor i såväl teoretiska basämnen som praktiska yrkesutbildningar. Några exempel på dessa praktiska utbildningar är bland annat hantverksutbildningar och utbildningar inom information och data. Socialdemokraterna driver även ett projekt tillsammans med sitt systerparti i Västsahara. Projektet syftar till att utbilda Polisarios ungdomsförbund och stärka ungdomarnas möjligheter till att arbeta med demokrati och solidaritet i betydligt större utsträckning och omfattning.

Stödet till Afrika och Västsahara