Föreningen

Inom Nätverket för ett fritt Västsahara finns en förening. Syftet med denna är framför allt att handha ekonomiska och administrativa frågor inom nätverket för att underlätta arbetet för våra aktivister. Aktiva inom nätverket kan gå genom föreningen om de till exempel vill söka pengar. Lokalgrupperna uppmanas överföra (delar av) sina insamlade pengar till föreningen. Alla aktivister kan söka pengar från föreningen för projekt och aktiviteter. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som går igenom. Kontakt oss genom att skicka ett mail till kristin@frittvastsahara.nu

Om du vill ansöka om pengar till ett projekt eller en aktivitet, maila en ansökan till kristin@frittvastsahara.nu. I ansökan ska du ange en kort motivering till hur projektet eller aktiviteten stödjer västsahariernas kamp samt en budget. Vid mindre summor lägger vanligtvis aktivisterna ut för utgifterna och får ersättning mot uppvisande av kvitton.

Stadgar för Föreningen nätverket för ett fritt Västsahara

Gällande från och med 2008-05-04

§1 Syfte

Föreningen nätverket för ett fritt Västsahara är en del av Nätverket för ett fritt Västsahara och har som främsta uppgift att hantera ekonomiska ärenden inom nätverket. Föreningen ställer sig bakom Nätverket för ett fritt Västsaharas syfte att stödja det västsahariska folkets kamp mot den marockanska ockupationen och för frihet och självständighet samt att i Sverige sprida kunskap om det västsahariska folkets situation.

Föreningen har sitt säte i Göteborg men välkomnar även medlemmar från andra platser.

§2 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast den 31:a maj. Kallelsen skall gå ut till föreningens medlemmar senast två veckor innan årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. På årsmötet ska följande punkter tas upp:

1.      Föregående årsberättelse

2.      Räkenskapsrevisionen

3.      Styrelsens ansvarsfrihet

4.      Val av styrelse

5.      Val av revisorer

6.      Inkomna motioner

Extra årsmöte kan  begäras av styrelsen eller en majoritet av föreningens medlemmar och utlyses senast en månad i förväg.

§3 Styrelsen

Mellan årsmöten är det styrelsen som fattar beslut och verkställer vad årsmötet beslutat. Styrelsen kan bestå av valfritt antal ledamöter varav två firmatecknare som gemensamt tecknar firman.

§4 Stadgan

Stadgan kan ändras på årsmötet med ¾ majoritet eller med enkel majoritet på två efter varandra följande ordinarie årsmöten.

§5 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sträcker sig från 1:a maj till 30:e april.

§6 Medlemskap

Alla som ställer sig bakom föreningens syfte kan bli medlemmar genom att anmäla sitt medlemskap till styrelsen.

§7 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas då beslut om upplösande fattas på årsmötet med ¾ majoritet eller med enkel majoritet på två efter varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar skall då tillfalla organisationer med ett syfte som liknar föreningens.

  
Fakta

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. Ockupationen strider mot internationell rätt och enligt FN är Västsahara Afrikas sista koloni. När Marocko invaderade Västsahara 1975 flydde en stor del av befolkningen till Algeriet där de upprättade flyktingläger. Där bor än idag 170 000 västsaharier. De västsaharier som lever i det ockuperade landet utsätts ständigt för förföljelse, diskriminering och förtryck.Marocko har byggt en 220 mil lång mur - "skammen mur" - genom hela Västsahara. Muren delar Västsahara, och det västsahariska folket. Det västsahariska folket har fört en fredlig kamp mot den marockanska ockupationsmakten sedan 1991. Nätverket för ett fritt Västsahara är öppet för alla som ställer sig bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och mot den marockanska ockupationen. Slut upp i kampen för att Afrikas sista koloni, Västsahara, ska befrias!